top of page

Stichting LA Gloria De Dios

Stichting La Gloria De Dios

Egoli 1

1103 AC Amsterdam

Nederland

KVK: 78627184

RSIN: 861475471

SBI: 94911

Rekening nummer: NL64RABO0362257140

 

 

Inhoudsopgave 

1. Doelstellingen van Stichting La Gloria De Dios 

2. Wijze van werving van gelden 

3. Beheer van het vermogen

4.Bestuur 

4.Activiteiten bestuur 

5. Besteding van het vermogen 

 

1. Doelstellingen van Stichting La Gloria De Dios

Stichting La Gloria De Dios is gevestigd aan de Egoli 1 1103 AC Amsterdam.

De doelstellingen van Stichting La Gloria De Dios zijn: stelt zich als doel het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke,sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij het Evangelie van Jezus Christus, een centraal leidendbeginsel is. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het (doen) organiseren van kerkelijke bijeenkomsten en het (doen) prediken van het evangelie alsmede het (doen) organiseren van openlucht samenkomsten zowel in het binnen- als buitenland; het (doen) verstrekken van pastorale zorg aan de verbondenen met de stichting en aan derden die een behoefte aan pastorale zorg kenbaar hebben gemaakt; het (doen) opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers alsmede het ondersteunen van diegenen die een dergelijke opleiding volgen; d. het (doen) organiseren van andere (sociale en maatschappelijke) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, zowel openbaar als besloten, en voor jong en oud; het (doen) oprichten, aankopen, in stand houden en beheren van gebouwen, gronden en goederen ten bate van de stichting; het (doen) bieden van informatie over de activiteiten en het gedachtegoed van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen; het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 


 

 

 

2. Wijze van werving van gelden

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door: baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; subsidies en/of fondsenwerving; donaties en giften; schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; revenuen van het vermogen; alle overige bijdragen en inkomsten. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 

 

 3. Beheer van het vermogen

 Stichting La Gloria De Dios heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

 

 

4. Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een

penningmeester. de heer Wandy Díaz als voorzitter, mevrouw Yoselin Rijks  als secretaris, 

de heer Didien Mogollon Camelo,  als penningmeester.

 

 

4. Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan

worden notulen opgemaakt. 

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het opzetten en begeleiden van activiteiten;

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn

onder meer: 

1. Beheren van de gelden.

2. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

 

5. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting La Gloria De Dios. 

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te

compenseren. 

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere

stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen

stichting.

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page